recykling
Unia Europejska recykling
polski deutsch english

INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ECO-WORLD Plastics Recycling Sp. z o.o. sp.k. Moe Pan/Pani si z nami skontaktowa pod wskazane na stronie internetowej numery telefonw lub adresy e-mail. Formularz kontaktowy, z ktrego chce Pan/Pani skorzysta, wymaga podania Pani/Pani imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. S to podstawowe dane osobowe, jakimi musimy dysponowa, aby mc odpowiedzie na zadane przez Pana/Pani pytanie za pomoc formularza kontaktowego. Moe Pan/Pani rwnie poda nam swj numer telefonu, abymy mogli skontaktowa si telefonicznie.

Wybierajc drog kontaktu z nami za pomoc formularza kontaktowego, jednoczenie wyraa Pan/Pani zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imi, nazwisko, adres mailowy i - ewentualnie - dodatkowo telefon, a take podaje je Pan/Pani dobrowolnie. Nie istnieje obowizek podania tyche danych, ale w wypadku odmowy ich podania udzielenie odpowiedzi bdzie niemoliwe. Przysuguje Pani/Panu dostp do treci swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W dowolnym momencie moe Pan/Pani cofn udzielon zgod na przetwarzanie danych osobowych lub da ograniczenia przetwarzania danych, wystarczajce bdzie poinformowanie nas o tym. Cofnicie zgody nie bdzie miao wpywu na legalno przetwarzania, ktrego dokonano przed cofniciem zgody.

Pana/Pani dane osobowe bd przetwarzane tylko i wycznie w celu udzielenia drog mailow lub telefoniczn odpowiedzi na zoone zapytanie. Pani/Pana dane osobowe nie bd przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Dane osobowe bd przetwarzane tylko i wycznie do momentu zrealizowania celu, dla ktrego zostay zebrane.

Przetwarzanie danych nastpi w oparciu o zgod osoby, ktrej dane dotycz - art. 6 ust. 1 a) Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Oglne Rozporzdzenie o Ochronie Danych - RODO)

Jeeli zdecyduje si Pan/Pani na wspprac z nami, Pana/Pani dane osobowe bd przetwarzane wcelu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO)

Jeeli bezpieczestwo Pana/Pani danych osobowych zostanie naruszone, przysuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. - do Prezesa Urzdu Ochrony Danych)